28 Cdo 3543/2010
Datum rozhodnutí: 15.02.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 3543/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce Statutárního města Kladna se sídlem Kladno, nám. Starosty Pavla 44, zastoupeného JUDr. Tomášem Richtrem, advokátem se sídlem Praha 1, Vodičkova 41/39, proti žalovanému ALEX INTERNATIONAL CZ, s. r. o. , se sídlem Hřebeč 396, zastoupeného opatrovníkem Mgr. Tomášem Výborčíkem, advokátem se sídlem Kladno, Huťská 1383, o zaplacení částky 440.905,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 C 64/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2009, č. j. 30 Co 565/2008-529, takto: I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Proti v záhlaví citovanému rozsudku, kterým odvolací soud v částce 288.072,- Kč potvrdil rozsudek Okresního soudu v Kladně ze dne 28. 5. 2008, č. j. 20 C 64/2007-361, jako první rozsudek soudu prvního stupně v projednávané věci, a kterým odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně v částce 152.833,- Kč změnil, podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost spatřoval v ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Dovolání proti měnící části rozsudku by bylo přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř., avšak pouze za předpokladu, že by žalovaný zrušením rozsudku v této části mohl objektivně dosáhnout lepšího postavení. Jelikož však odvolací soud v této části vyhověl žalovanému, změnil rozsudek soudu prvního stupně a žalobu v částce 152.833,- Kč zamítl, je dovolání v tomto rozsahu (ze strany žalovaného) nepřípustné. Dovolání proti potvrzující části rozsudku může být shledáno přípustným jen při splnění předpokladů uvedených v § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., tedy dospěje li dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť dovolatelem vznesené námitky nemohou založit zásadní právní význam napadeného rozhodnutí.

K námitkám uvedeným v podáních ze dne 1. 3. 2010 a 2. 3. 2010 nemohl dovolací soud s ohledem na § 241 odst. 1 větu první o.s.ř., dle které není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, přihlížet, neboť tato podání nebyla sepsána právním zástupcem dovolatele (v posuzované věci opatrovníkem) a ten se k námitkám v nich uvedených nepřipojil ani v doplnění dovolání ze dne 11. 6. 2010. V doplnění dovolání dovolatel jako dovolací důvod uvedl, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci /§ 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř./. Dovolatel v dovolání odkázal na své odvolání ze dne 10. 7. 2008 s tím, že námitky v něm uvedené jsou aplikovatelné i pro dovolání. Takový odkaz však nelze považovat za uvedení důvodů, pro které je rozhodnutí odvolacího soudu napadáno a v tomto rozsahu je proto nutné dovolání považovat za neodůvodněné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4405/2008, k dispozici na internetových stránkách www.nsoud.cz). Žalovaný dále konkrétně namítal, že

a) žalovaný předmětné prostory nikdy neužíval,
b) je na místě započíst vůči nároku žalobce škodu, která žalovanému vznikla,
c) nájemní smlouva byla uzavřena neplatně.

1. K námitce ad a) týkající se užívání předmětných prostorů a námitce ad b) týkající se škody na majetku žalovaného

Dovolání proti potvrzujícímu rozsudku lze podat pouze z důvodu, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci /§ 241a odst. 2 písm. a)/, nebo spočívá-li rozhodnutí na nesprávném posouzení věci /§ 241a odst. 2 písm. b)/.

Dle skutkového zjištění provedeného soudem prvního stupně, se kterými se odvolací soud ztotožnil, užíval žalovaný předmětné nebytové prostory ve vlastnictví žalobce nejméně za účelem uskladnění zboží v žalovaném období od roku 2002 do listopadu roku 2005 (resp. i později). Námitka dovolatele, že žalovaný předmětné prostory nikdy neužíval, tedy směřuje proti skutkovým zjištěním a s ohledem na výše citované ustanovení § 241a odst. 2 o.s.ř. proto v daném případě nemůže založit přípustnost dovolání.

K další námitce žalovaného, že je na místě započíst vůči nároku žalobce škodu, která žalovanému vznikla, dovolací soud uvádí, že žalovanému se v řízení škodu nepodařilo prokázat (srov. stranu 2 rozsudku soudu prvního stupně, kde soud uvedl, že žalovaný se k jednání nedostavil, vzdal se tím možnosti být soudem poučen podle § 118a o.s.ř. o nutnosti doplnění tvrzení a důkazů k tvrzené škodě na zboží vzniklé v důsledku zatékaní do pronajaté provozovny ). I tato námitka žalobce tedy směřuje proti skutkovým zjištěním a přípustnost dovolání v daném případě z výše uvedených důvodů založit nemůže.

2. K námitce ad c) týkající se platnosti nájemní smlouvy

Odvolací soud posoudil nárok žalobce za období od 1. 4. 2002 do 11. 1. 2004 jako promlčený a žalobu v tomto rozsahu zamítl. Odvolací soud přiznal žalobci bezdůvodné obohacení za období od 12. 1. 2004 do 30. 11. 2005, tedy za období, kdy již žalovaný nemovitosti ve vlastnictví žalobce v důsledku výpovědi nájemní smlouvy doručené žalovanému dne 4. 11. 2002 užíval bez právního titulu bez ohledu na to, zda nájemní smlouva byla uzavřena platně, či nikoliv. Námitka dovolatele je proto pro posouzení věci nerozhodná a nemůže založit přípustnost dovolání.

Z důvodů shora uvedených dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání proti napadenému rozhodnutí není přípustné. Vycházeje z toho, že obsah rozsudků soudů obou stupňů i obsah dovolání jsou účastníkům známy a jsou součástí procesního spisu vedeného soudem prvního stupně, dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalobci prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 15. února 2011 JUDr. Iva B r o ž o v á, v. r.
předsedkyně senátu