28 Cdo 3507/2013
Datum rozhodnutí: 14.10.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.28 Cdo 3507/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobců a) Ing. V. M. , P., b) L. M. , P., c) Dipl. ing. arch. J. P. , P., d) E. P. , M. L., e) M. Z. , P., a f) prof. Ing. M. M. , P., všech zastoupených Mgr. Markem Czivišem, advokátem se sídlem v Praze 3, Přemyslovská 13, proti žalovaným: 1. P-V rekultivace s.r.o. , IČ 257 15 607, se sídlem v Praze 4, Pod Svahem 788/9, zastoupená Mgr. Janou Tichou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Nežárská 613, a 2. Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost , IČ 000 05 886, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, o zaplacení částky 1.110.000,- Kč s příslušenstvím , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 40 C 65/2006, o dovolání žalované 2. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2011, č. j. 29 Co 379/2011-311, takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2014, č. j. 28 Cdo 3507/2013-384, se opravuje tak, že datum narození žalobkyně d) zní: 3. 12. 1931 , označení žalované 1. zní: P-V rekultivace s.r.o. a označení žalované 2. zní: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost .

II. Výrok téhož rozsudku se opravuje tak, že zní: Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2011, č. j. 29 Co 379/2011-311, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. dubna 2008, č. j. 40 C 65/2006-181, jakož i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. března 2013, č. j. 29 Co 81/2013-360, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. ledna 2013, č. j. 40 C 65/2006-347, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k dalšímu řízení. . O d ů v o d n ě n í :
V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2014, č. j. 28 Cdo 3507/2013-384, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající ve výše označených nedostatcích v záhlaví tohoto rozsudku. Pokud jde o rozsah kasace rozhodnutí soudů nižších stupňů, shledal Nejvyšší soud postup dle § 164 o. s. ř. možným pouze ve vztahu k akcesorickým usnesením o nákladech řízení, jež představovala rozhodnutí závislá na zrušovaných rozsudcích odvolacího soudu a soudu prvního stupně. Za dané situace nebylo totiž možno přehlédnout, že řízení proti žalované 1. bylo již v mezidobí pravomocně zastaveno výrokem I. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 2. 2015, č. j. 40 C 65/2006-403.
Uvedené nesprávnosti Nejvyšší soud podle § 164 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srovnej čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) opravil.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. října 2015 JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu