28 Cdo 3455/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.28 Cdo 3455/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce P. Č., proti žalované Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, IČ 60076658, se sídlem v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, o zaplacení 60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 137/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 2. 2015, č. j. 8 Co 246/2015-52, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu):


Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 2. 2. 2015, č. j. 8 Co 246/2015-52, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 10. 2014, č. j. 10 C 137/2013-38, kterým bylo zastaveno řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Toto usnesení odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním,
jež bylo sepsáno bez povinného zastoupení advokátem.

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 10. 6. 2015, č. j. 10 C 137/2013-59, vyzval žalobce k doplnění dovolání a k tomu, aby předložil dovolání sepsané advokátem a plnou moc udělenou advokátovi pro dovolací řízení. Dovolatel však nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě k tomu určené neodstranil. Výzva k doplnění dovolání byla žalobci doručena 19. června 2015, poslední den lhůty soudem určené připadl na 20. července 2015, žalobce však až poté žádostí doručenou soudu prvního stupně (ve formě nepodepsaného podání doručeného elektronickou poštou) dne 21. července 2015 požádal o ustanovení zástupce pro dovolání.

Absence povinného zastoupení dovolatele advokátem znamená nedostatek podmínky řízení, jež nebyla ve lhůtě odstraněna, Nejvyšší soud proto řízení v souladu s ust. § 241b odst. 2, 3 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil (v obdobné věci srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2015, sp. zn. 25 Cdo 676/2015).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2015


JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu