28 Cdo 3442/2006
Datum rozhodnutí: 31.01.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 3442/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Františka Ištvánka o dovolání dovolatelů: 1. L. H., a 2. H. J., proti rozsudku Městského soudu v Praze z 24.5.2006, sp.zn. 23 Co 92/2006, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 12 C 206/2002 (žalobců L. H. a H. J., kteří byli v odvolacím řízení zastoupeni advokátem, proti žalovaným: A) J. H., a B) J. H., zastoupeným advokátem, o vydání věcí), takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.


O d ů v o d n ě n í :


O žalobě žalobců, podané u soudu 7.11.2001, bylo posléze rozhodnuto rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 z 22.11.2003, čj. 12 C 206/2002-100, jímž byla zamítnuta žaloba žalobců, aby bylo žalovaným uloženo vydat jim rodinný dům čp. 49 s pozemky parc. č. 51/2 a parc. č. 250/22 v katastrálním území S., jakož i vyklidit tyto nemovitosti a předat je žalobcům do 15 dnů od právní moci rozsudku. Žalobcům bylo uloženo zaplatit společně a nerozdílně žalovaným na náhradu nákladů řízení 10.777,50 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.


O odvolání žalobců proti uvedenému rozsudku prvního stupně bylo rozhodnuto rozsudkem Městského soudu v Praze z 24.5.2006, sp.zn. 23 Co 92/2006. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen a žalobcům bylo uloženo zaplatit společně a nerozdílně žalovaným na náhradu nákladů řízení 10.771,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.


Rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátu, který žalobce v dovolacím řízení zastupoval, dne 14.7.2006 a dovolání ze strany žalobců bylo dne 14.9.2006 předáno na poště k doručení Obvodnímu soudu pro Prahu 4, tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu. Dovolání podali žalobci bez zastoupení advokátem, takže toto dovolání nebylo sepsáno advokátem (srov. § 241 odst. 4 občanského soudního řádu). Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením z 3.10.2006, čj. 12 C 206/2002-133, vyzval oba žalobce, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení si zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta, aby toto doložili předložením plné moci advokátovi a aby v téže lhůtě předložili advokátem sepsané dovolání. Ve výzvě bylo uvedeno i poučení, že nebude-li výzvě soudu vyhověno, bude nutno dovolací řízení zastavit.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu musí být fyzická osoba, která nemá právnické vzdělání, zastoupena v řízení o dovolání advokátem. Není-li splněna tato podmínka, uvedená v § 241 odst. 2 občanského soudního řádu, postupuje se v občanském soudním řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 občanského soudního řádu; nezdaří-li se nedostatek uvedené podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.


V rozhodnutí uveřejněném pod č. 13/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem, bylo vyloženo: Ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu o tom, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání, je nedostatkem bránícím v pokračování dovolacího řízení. Jestliže dovolatel přes výzvu a poučení ze strany soudu uvedený nedostatek neodstraní, bude dovolací řízení usnesením dovolacího soudu zastaveno (ve smyslu ustanovení § 243c občanského soudního řádu a ustanovení § 43 odst. 2 a § 104 odst. 1 občanského soudního řádu).


I v daném případě, v němž dovolatelé, kteří nemají právnické vzdělání, podali dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu sami bez zastoupení advokátem (který by dovolání sepsal) a tento nedostatek přes výzvu soudu neodstranili, musel dovolací soud postupovat podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu a přikročil tedy k zastavení řízení o dovolání.


Dovolatelé nebyli v řízení o dovolání úspěšní a žalovaným v řízení o dovolání náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 31. ledna 2007


JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.


předseda senátu