28 Cdo 3309/2010
Datum rozhodnutí: 03.11.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
28 Cdo 3309/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Josefa Rakovského, a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců: a) V. H. , a b) A. H. , zastoupených JUDr. Zdeňkou Mikovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Kalefova 404, proti žalova­né M. K., zastoupené JUDr. Michalem Hruškou, advokátem se sídlem v Trutnově, Svatojánské nám. 47, o zaplacení částky 123.831,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 8 C 116/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 5. 2010, č. j. 26 Co 51/2010-292, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 4.020,- Kč k rukám JUDr. Zdeňky Mikové, advokátky se sídlem v Mladé Boleslavi, Kalefova 404, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Okresní soud v Trutnově rozsudkem ze dne 9. 11. 2009, č. j. 8 C 116/2008-197, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 3. 2010, č. j. 8 C 116/2008-251, uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům částku 28.773,- Kč s příslušenstvím (výrok I), řízení o zaplacení 3.870,- Kč s příslušenstvím zastavil (výrok II) a žalobu o zaplacení dalších 91.188,- Kč s příslušenstvím zamítl (výrok III).

K odvolání všech účastníků Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 13. 5. 2010, č. j. 26 Co 51/2010-292, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I a v částech výroku III, jimiž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 76.879,- Kč s příslušenstvím a ohledně části příslušenství k jistině přisouzené výrokem I. (výrok I). V části výroku III, jímž byla žaloba o zaplacení 14.349,- Kč s příslušenstvím zamítnuta, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil (výrok II).

Rozsudek odvolacího soudu, konkrétně část výroku I., kterou byl potvrzen výrok I. rozsudku okresního soudu o uložení povinnosti žalované zaplatit žalobcům částku 28.773,- Kč s příslušenstvím, napadla žalovaná dovoláním, v němž namítala, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Přípustnost dovolání žalovaná opírala o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. s tím, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 (viz čl. II., bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.).


Dovolací soud zjistil, že dovolání je včasné a podané oprávněnou osobou, zastoupenou advokátem. Dovolání však není přípustné.

Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř. není dovolání proti rozsudku odvolacího soudu přípustné ve věcech, v nichž bylo dovoláním dotčeným výrokem rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, přičemž k příslušenství pohledávky se nepřihlíží. V projednávané věci napadla žalovaná rozsudek odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, jímž bylo vyhověno žalobě o zaplacení částky 28.773,- Kč s příslušenstvím. Protože se jedná o peněžité plnění a uvedená jistina je nižší než 50.000,- Kč, není dovolání podle § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř. přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalované, jejíž dovolání bylo odmítnuto, uložil dovolací soud povinnost zaplatit žalobcům účelně vynaložené náklady, které jim vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokátky ve výši 3.050,- Kč (§ 10 odst. 3, § 3 odst. 1 bod 4, § 16 odst. 2, § 15, § 18 odst. 1 věta první vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a 20 % DPH ve výši 670.00,- Kč. Platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti byly stanoveny podle § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 3. listopadu 2010 JUDr. Iva B r o ž o v á, v. r.
předsedkyně senátu