28 Cdo 330/2003
Datum rozhodnutí: 18.12.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 330/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání E. Ch., zast. advokátkou, podanému proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2002, sp. zn. 42 Co 174/2002 (v právní věci žalobkyně E. Ch., zast. advokátkou, proti žalovanému Družstvu Z., o změnu účelu užívání stavby, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 26 C 79/2001) takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Opavě svým usnesením ze dne 8.8. 2001 pod č.j. 26 C 79/2001-13 zastavil předmětné řízení a věc postoupil Obecnímu úřadu ve V. P. stavebnímu úřadu. Žalobkyni byl vrácen soudní poplatek v částce 1.000,- Kč. Doplňujícím usnesením ze dne 3.12. 2001 pod č.j. 26 C 79/2001-28 nebylo žádnému z účastníků přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27.2. 2002, č.j. 42 Co 174/2002-42 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Změna žaloby tak, aby žalovanému bylo uloženo zaplatit žalobkyni částku 400.000,- Kč s úroky z prodlení nebyla připuštěna.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které posléze, podáním doručeným Okresnímu soudu v Opavě dne 18.12. 2002, vzala zpět.

Dovolací soud věc projednal a rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001, a to v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.).

Vzhledem ke zpětvzetí dovolání ze strany žalobkyně nezbylo Nejvyššímu soudu ČR jako soudu dovolacímu (§ 10a o.s.ř.) než v souladu s ustanovením § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavit.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 151, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o.s.ř., když nebyly dány podklady umožňující úvahu o míře zavinění zastavení předmětného řízení na straně účastníků ve smyslu ustanovení § 147 odst. 2 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 18. prosince 2003

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v. r.

předseda senátu