28 Cdo 3273/2009
Datum rozhodnutí: 08.09.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 3273/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobců a) Ing. J. Š., a b) M. Š., obou zastoupených advokátem, proti žalovanému F., spol. s r. o., zastoupenému advokátem, o zaplacení 167.496,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 11 C 78/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6.11.2008, č.j. 24 Co 290/2008-213, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným rozsudkem odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku I. tak, že zamítl žalobu v části o zaplacení úroků z prodlení ve výši 1% z částky 134.512,- Kč od právní moci rozsudku do zaplacení; jinak (tj. v části o zaplacení 134.512,- Kč s 3% úrokem z prodlení od právní moci rozsudku do zaplacení) rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.


Se zřetelem k době vydání rozsudku odvolacího soudu postupoval dovolací soud v řízení o dovolání podle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o.s.ř.), ve znění účinném do 30.6.2009 (srov. čl. II, bod 12 přechodných ustanovení zák. č. 7/2009 Sb.).


Podle § 240 odst. 1 věty prvé o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).


Podle § 241b odst. 3 věty prvé o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.


Z obsahu spisu se podává, že rozsudek odvolacího soudu byl žalovanému účinně doručen 5.2.2009 (§ 50c odst. 4, část věty před středníkem, o.s.ř.). Dovolání proti němu podal žalovaný dne 31.3.2009, aniž by dovolání obsahovalo určení rozsahu, v jakém se jím rozsudek odvolacího soudu napadá, a z jakých důvodů se tak činí (jednalo se o tzv. blanketní dovolání). O uvedené náležitosti doplnil žalovaný dovolání až písemným podáním, odevzdaným soudu prvního stupně dne 11.5.2009.


Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které jak je z výše citovaných ustanovení zákona patrno může dovolatel doplnit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Ust. § 241b odst. 3 o.s.ř. zde zamezuje tomu, aby podáním tzv. banketních dovolání docházelo k faktickému prodlužování dovolací lhůty, která je častým důvodem průtahů v řízení. Lhůta určená tímto ustanovením je lhůtou propadnou, jejímž marným uplynutím se (původně odstranitelné) vady řízení stávají neodstranitelnými; dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet, tedy musí dovolání nezpůsobilé zahájit dovolací řízení odmítnout, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2 věty první o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.6.2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, ročník 2004).


V posuzované věci lhůta k doplnění dovolání o chybějící dovolací důvody žalovanému marně uplynula dne 6. dubna 2009 (pondělí). K později došlému podání žalovaného (odevzdaného soudu prvního stupně až dne 11.5.2009) již co do uvedených dovolacích důvodů jak z výše podaného výkladu ust. § 241b odst. 3 o.s.ř. vyplývá dovolací soud přihlédnout nemohl.


Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 241b odst. 3 věta první, § 43 odst. 2 o.s.ř.).


Právo na náhradu nákladů dovolacího řízení nebylo přiznáno žádnému z účastníků, jelikož (oprávněným) žalobcům v dovolacím řízení náklady nevznikly


(§ 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 8. září 2009


JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.


předseda senátu