28 Cdo 316/2013
Datum rozhodnutí: 19.03.2013
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 316/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským v právní věci žalobkyně České republiky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Pardubice-Doubravice 98, zast. JUDr. Jaroslavou Nuckollsovou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Orlicí, Balcarova 2, proti žalovaným 1.nezl. L. K., a 2. R. K., obou bytem P., dětí M. K., bytem P., a Ing. P. K., bytem P., oběma jako právním nástupcům původního žalovaného JUDr. Ing. M. K., zemřelého, posledně bytem P., zastoupeného JUDr. Josefem Provazníkem, advokátem, se sídlem Praha 5, Lidická 28, nezletilí žalovaní zastoupeni opatrovníkem Městskou částí Praha 12, o zaplacení 117.920,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 1264/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2009, č. j. 68 Co 332/2009-234, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 2. 2013, č. j. 28 Cdo 316/2013-267, opravuje se v označení zástupců nezl. L. K. a nezl. R. K., takto: nezletilí žalovaní zastoupeni opatrovníkem Městskou částí Praha 12, právně oba zastoupeni JUDr. Miroslavem Zemanem, advokátem se sídlem Praha 5, Lidická 28 . O d ů v o d n ě n í:
V písemném vyhotovení shora uvedeného rozsudku dovolacího soudu byli oba nezletilí žalovaní označení údajem o tom, že jsou zastoupeni opatrovníkem Městskou částí Praha 12. Tento údaj má oporu ve spise, jak je patrno z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. 11. 2012, č. j. 0 P 560/20023-121. V záhlaví však absentuje doplňující údaj o tom, že oba nezletilí jsou v řízení právně zastoupeni JUDr. Miroslavem Zemanem, advokátem se sídlem Praha 5, Lidická 28. Uvedená okolnost je patrná z obsahu plných mocí založených na č. l. 260 a 261 procesního spisu.
K odstranění této zřejmé chyby v psaní předseda senátu dovolacího soudu vydal opravné usnesení podle ustanovení § 164 věty první o. s. ř., které je použitelné i pro dovolací řízení (§ 243c o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. března 2013

JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu