28 Cdo 3134/2010
Datum rozhodnutí: 02.02.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 3134/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr.Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně M. Ch., proti žalovanému M. Ch., zastoupenému JUDr. Alenou Porostlou, advokátkou se sídlem Prostorná 4, Ostrava Mariánské Hory, o částku 100.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 13 C 345/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 11. 2009, č. j. 56 Co 242/2009-275 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.


O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 19.11.2009, č.j. 56 Co 242/2009-275 rozhodl tak, že zastavil řízení o odvolání žalovaného (výrok I.), odmítl odvolání žalobkyně proti výroku rozsudku v odstavci I. (výrok II.), potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v odstavci II. a IV. (výrok III.), změnil rozsudek soudu prvního stupně v odstavci III., tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně částku výši 44.261,- Kč (výrok IV.), žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 13.600,- Kč (výrok V.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včas dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 22.6.2010, č.j. 13 C 345/2008-303, doručeným dne 28.6.2010, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 14 dnů od doručení výše uvedeného usnesení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1.7.2009, neboť dovoláním byl napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán po 30.6.2009.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení odvolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání odvolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen. Neučinil tak ani do doby rozhodování dovolacího soudu.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. l a § 243b odst. 4 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2011

JUDr. Josef Rakovský, v. r.
předseda senátu