28 Cdo 303/2002
Datum rozhodnutí: 04.06.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb. ve znění do 6.4.2004
28 Cdo 303/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Emy Barešové a soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce F. H., zastoupeného advokátem, proti žalovanému 1/ L. Č. r., s.p., o určení domnělé oprávněné osoby, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp.zn. 8 C 113/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15.11.2001, čj. 22 Co 2053/2001- 73, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovoláním byl napaden shora uvedený rozsudek, jímž byl v odvolacím řízení potvrzen rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 2.8.2001, čj. 8 C 113/2000-61. Dovolání se proto řídí ustanoveními občanského soudního řádu (OSŘ) platnými od 1.1.2001.

Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání není přípustné na základě žádné ze skutečností uvedených v ustanovení § 237 odst.1 písm.a) b), ale ani podle písm.c) OSŘ. Odvolací soud totiž zamítl žalobu proto, že žalobce neprokázal tvrzení o existenci kupní smlouvy, kterou mělo vlastnictví k blíže specifikovanému lesnímu pozemku přejít na jeho právního předchůdce. Protože důvodem zamítavého rozsudku odvolacího soudu nebyly jeho právní závěry, ale skutková zjištění, (včetně hodnocení provedených důkazů), nejde o rozhodnutí zásadního významu po právní stránce.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) OSŘ, a muselo být proto podle § 243c odst. 1 OSŘ odmítnuto; podle § 243d odst. 2 OSŘ nemusí být toto usnesení odůvodněno.

Výrok o nákladech řízení vychází z toho, že žalovanému, který by podle výsledku řízení měl nárok na jejich náhradu, prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4.června 2002

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu