28 Cdo 3016/2009
Datum rozhodnutí: 28.07.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 3016/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. a Mgr. Petra Krause ve věci žalobkyně D. K., proti žalovaným 1) J.S. a 2) A. S., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 Nc 22/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 4. 2009, č. j. 1 Co 16/2009-44, takto :


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně napadla dovoláním shora označené usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým tento soudu potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2008, č. j. 23 Nc 22/2008-10, jímž bylo odmítnuto vadné podání žalobkyně (návrh na zahájení řízení) ze dne 22. 10. 2008.


Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov.§ 241 odst. 1, odst. 2 písm.a) a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyla žalobkyně zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 16. 6. 2009, č. j. 23 Nc 22/2008-50, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Výzvě, která jí byla doručena 23. 6. 2009, dovolatelka nevyhověla.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o.s.ř.).


Právo na náhradu nákladů dovolacího řízení nebylo přiznáno žádnému z účastníků, jelikož (oprávněným) žalovaným v dovolacím řízení náklady nevznikly (§ 146 odst. 2, věta první, § 224 odst. 1 a 243b odst. 5, věta první o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 28. července 2009


JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.


předseda senátu