28 Cdo 2967/2011
Datum rozhodnutí: 10.01.2014
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.28 Cdo 2967/2011

O p r a v n é u s n e s e n í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským v právní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 52 C 100/2004 (žalobce JUDr. J.O., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Srbou, advokátem, 600 00 Brno, Údolní 33, proti žalované České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 , Rašínovo nábřeží č. 42 územní pracoviště Brno, 601 70 Brno, Orlí 27, o 300.000,- Kč), o dovolání dovolatele JUDr. J. O., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Srbou, advokátem, 600 00 Brno, Údolní 33, proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 23. 2. 2011, sp. zn. 44 Co 266/2010, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2013, č. j. 28 Cdo 2967/2011-200, opravuje se v označení rozsudku Krajského soudu v Brně z 23. 2. 2011 tak, že namísto sp. zn. 4 Co 266/2010 se uvádí správně sp. zn. 44 Co 266/2010 .

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2013, č. j. 28 Cdo 2967/2011-200, opravuje se v označení rozsudku Krajského soudu v Brně z 23. 2. 2011 tak, že namísto č. j. 4 Co 266/2010-175 se uvádí správně č. j. 44 Co 266/2010-175 .
O d ů v o d n ě n í:

Shora uvedeným rozsudkem došlo ke zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně z 23. 2. 2011, sp. zn. 44 Co 266/2010 a k vrácení věci Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.
V písemném vyhotovení rozsudku však namísto správného označení spisové značky 44 Co 266/2010 a č. j. 44 Co 266/2010-175, bylo uvedeno nesprávné číslo oddělení jako 4 Co .
Nejvyšší soud za použití ustanovení § 164 o.s.ř., které je použitelné i pro dovolací řízení (§ 243c odst. 1 o.s.ř.) opravil tuto nesprávnost v psaní tímto opravným usnesením.

Proti usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. ledna 2014

JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu