28 Cdo 2965/2006
Datum rozhodnutí: 27.02.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2965/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci žalobce A. C. S. B. nad L., v.o.s. a. d. s. V., proti žalované Vládě České republiky, o návrhu na vydání předběžného opatření, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 0 Nc 916/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. září 2005, č.j. 27 Co 419/2005-16, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 22. 9. 2005, č.j. 27 Co 419/2005-16, zrušil usnesení Okresního soudu Praha východ (soud prvního stupně) ze dne 6. 5. 2005, č.j. 0 Nc 916/2005-2, jímž soud prvního stupně odmítl návrh žalobce na vydání předběžného opatření, a rozhodl o zastavení řízení. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech řízení.


Žalobce nezastoupen advokátem podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o.s.ř. musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními předpisy) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno. To neplatí, je-li dovolatelem právnická osoba, za níž jedná osoba uvedená v § 21 o.s.ř., která má právnické vzdělání.


Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o.s.ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o.s.ř. (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl zastoupen zákonem stanoveným způsobem. Okresní soud Praha východ proto usnesením ze dne 11. 1. 2006, č. j. 0 Nc 916/2005-22, které bylo doručeno dne 30. 1. 2006, vyzval dovolatele, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.


Dovolatel poté v souladu s poučením uvedeným v usnesení č. j. 0 Nc 916/2005-22 požádal soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 13. 7. 2006, č.j. 0 Nc 916/2005-24 (které nabylo právní moci dne 8. 8. 2006), rozhodl Okresní soud Praha východ, že se žádost žalobce (dovolatele) o ustanovení zástupce pro řízení před dovolacím soudem zamítá pro nesplnění podmínek stanovených v § 138 o.s.ř.


Nejvyššímu soudu tedy za této situace nezbylo než dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavit.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalované nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolateli právo.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. února 2007


JUDr. Robert Waltr, v. r.


předseda senátu