28 Cdo 296/2012
Datum rozhodnutí: 08.02.2012
Dotčené předpisy: § 10 odst. 1 o. s. ř., § 10a o. s. ř., § 9 odst. 5 o. s. ř., § 201 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.
28 Cdo 296/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci žalobkyně Mgr. D. K. bytem v H., proti žalovaným 1) JUDr. A. Ch. , soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu v O. se sídlem v O., zast. JUDr. Hanou Stavařovou, advokátkou se sídlem v O. a 2) České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 27.924,- Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 11 C 20/2008, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. prosince 2011, č. j. 71 Co 210/2011-200, takto:
Řízení o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. prosince 2011, č. j. 71 Co 210/2011-200, se zastavuje . O d ů v o d n ě n í :
Shora označeným usnesením odvolací soud v průběhu řízení o odvolání žalobkyně proti rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 20. dubna 2011, č. j. 11 C 20/2008-129, zrušil ustanovení JUDr. L. K., advokátky se sídlem v H., zástupkyní žalobkyně v projednávané věci (výrok I.) a zamítl žádost žalobkyně o ustanovení nového zástupce z řad advokátů (výrok II.).
Proti usnesení podala žalobkyně odvolání .
Podle ustanovení § 10 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů.
Podle ustanovení § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
Podle ustanovení § 10a o. s. ř. o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud.
Podle ustanovení § 201 o. s. ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.
Odvolání není opravným prostředkem, kterým by bylo možno brojit proti rozhodnutí krajského soudu (srov. § 201 o. s. ř.), jenž je soudem odvolacím (§ 10 odst. 1 o. s. ř.). Nejvyšší soud, jenž je žalobkyní o odvolací přezkum žádán, pak ve shodě s tím, jak soustavu soudů vymezuje Ústava (srov. článek 91), může být jen soudem prvního stupně nebo soudem dovolacím (srov. § 9 odst. 5 a § 10a o. s. ř.). Funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího tedy občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti přitom představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002 uveřejněné v časopise Soudní judikatura, č. sešitu 7/2002).
Nejvyšší soud proto řízení o podaném odvolání pro neodstranitelný nedostatek procesních podmínek zastavil (§ 243c odst. 1 a § 104 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. února 2012
JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu