28 Cdo 2956/2004
Datum rozhodnutí: 27.07.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 2956/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce W. B., Inc., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1/ městu P., zastoupenému advokátem, 2/ Městské části P., zastoupené advokátkou, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 180/2003, o dovolání druhé žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2004, č. j. 19 Co 273/2004-60, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením výše označeným potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 4. 2004, č. j. 16 C 180/2003-49, kterým byla žalobci uložena povinnost složit jistotu ve výši 30.000,- Kč na náklady řízení; ke změně došlo jen co do lhůty k plnění, jež byla stanovena do 15 dnů od právní moci prvostupňového usnesení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala druhá žalovaná prostřednictvím advokátky dovolání, a to přes poučení odvolacího soudu o jeho nepřípustnosti.

Ostatní účastníci se k dovolání nevyjádřili.

Ve výčtu nemeritorních usnesení, proti nimž je dovolání přípustné, obsaženém v § 239 o. s. ř., není uvedeno usnesení, kterým bylo rozhodnuto o jistotě na náklady řízení (navíc ukládané nikoli k tíži dovolatelky). Má-li dovolatelka námitky proti procesnímu postupu nižších instancí (označení žalobce), nechť je řeší v řádném řízení a nikoli cestou mimořádného opravného prostředku to tím spíše, jedná-li za ni advokátka a byla-li o nepřípustnosti dovolání poučena.

Dovolací soud dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 27. července 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu