28 Cdo 2948/2008
Datum rozhodnutí: 19.08.2008
Dotčené předpisy: § 241b předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 2948/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců a) P. H., a b) E. H., proti žalovaným 1) Ing. M. J., zastoupenému advokátem, a 2) I. K., o určení neoprávněného majetkového prospěchu, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 10 C 37/97, o dovolání žalobce a) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. srpna 2007, č. j. 28 Co 374/2007-468, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Nymburce rozsudkem ze dne 22. 10. 1997, č. j. 10 C 37/97-174, návrh na určení, že se žalovaní bezdůvodně obohatili na úkor žalobců ve výši 23.300.000,- Kč, zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobců Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 8. 2007, č. j. 28 Co 374/2007-468, rozsudek soudu prvního stupně ve znění změny žaloby podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2007, č. j. 28 Co 374/2007-383, potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce ad a) vlastnoručně sepsané dovolání.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 12. 12. 2007, č. j. 7 C 37/97-511, žalobce ad a) vyzval k zaplacení soudního poplatku za podané dovolání. Žalobce ad a) na tuto výzvu reagoval podáním ze dne 26. 12. 2007, ve kterém (mimo jiné) požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce v dané věci.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 17. 1. 2008, č. j. 7 C 37/97-525, žalobci ad a) osvobození od soudních poplatků nepřiznal a zástupce mu neustanovil. K odvolání žalobce ad a) odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil (usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2008, č. j. 28 Co 97/2008-537).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Toto ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) tohoto ustanovení, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Z obsahu spisu plyne, že poté, co byl pravomocně zamítnut návrh žalobce ad a) na ustanovení zástupce, byl usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 14. 4. 2008, č. j. 7 C 37/97-539, vyzván, aby doplnil dovolání v této věci tak, že do 20 dnů ode dne doručení usnesení doloží soudu dovolání sepsané advokátem a plnou moc advokáta ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. s tím, že nebudou-li předloženy dovolání sepsané advokátem a plná moc advokáta, bude řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. zastaveno.

Žalobce ad a), jemuž bylo toto usnesení doručeno dne 25. 4. 2008, reagoval pouze podáním ze dne 4. 5. 2008 obsahujícím návrh na přerušení řízení. Soud prvního stupně však usnesením ze dne 16. 5. 2008, č. j. 7 C 37/97-542, tento návrh zamítl.

Přestože byl žalobce ad a) o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, advokáta si ani dodatečně nezvolil a netvrdí ani nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 241, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., neboť straně žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. srpna 2008

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu