28 Cdo 2940/2005
Datum rozhodnutí: 21.12.2006
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2940/2005


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně Z. S., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1. V. V., 2. Mgr. L. V., oběma zastoupeným advokátem, o 1.080.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočka Krnov pod sp.zn. 7 C 301/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.6.2005, č.j. 15 Co 148/2005-167, takto:


Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2006, č. j. 28 Cdo 2940/2005-229, se v nákladovém výroku II. opravuje tak, že částka přisouzená společně a nerozdílně k platbě náhrady nákladů žalobcem vůči žalovaným společně a nerozdílně, k rukám jejich zástupce JUDr. L. P., činí Kč 17.104,- Kč.


O d ů v o d n ě n í :


Oprava byla provedena v souladu s § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. Odměna zástupce žalovaných za jeden úkon činila 14.310,- Kč (viz odůvodnění usnesení ze dne 18. 10. t. r.), bylo však nutné přičíst 19% DPH účtovanou zástupcem žalovaných; dovolací řízení bylo zahájeno 19. 8. 2005 a zástupce osvědčil, že je plátcem této daně.


S přičtením DPH činila odměna za úkon 17.029,- Kč, plus 75,- Kč paušálu rovná se 17.104,- Kč.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 21. prosince 2006


JUDr. Ludvík David, CSc.


předseda senátu