28 Cdo 290/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.28 Cdo 290/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobců: a) K. S. , a b) E. S. , proti žalované: ZeZaN-D.O.S. Karlovy Vary, a.s. , IČ: 49788213, se sídlem v Karlových Varech, Chebská 355/49, o zaplacení 14.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 19 C 277/2002, o dovolání žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2013, č.j. 15 Co 435/2013-352, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Žalobce a) podal opravný prostředek (označený jako stížnost pro porušení zákona ), jenž je dle svého obsahu dovoláním směřujícím proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým tento soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 22. srpna 2013, č.j. 19 C 277/2002-348, jímž bylo odmítnuto vadné podání žalobců (§ 43 odst. 2 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ).
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].
Při podání dovolání nebyl dovolatel zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.
Usnesením ze dne 9. prosince 2013, č..j. 19 C 277/2002-358, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro podání dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích nesplnění této podmínky řízení. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 16. prosince 2013.
Doručené výzvě dovolatel nevyhověl.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. ledna 2014
Mgr. Petr K r a u s
předseda senátu