28 Cdo 2824/2008
Datum rozhodnutí: 24.03.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2824/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně K. T., proti žalovanému P. f. ČR, o určení charakteru pozemku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 22/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.9.2007, č. j. 22 Co 264/2007-109, takto:


I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 6 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 5.9.2006, č. j. 9 C 22/2005-84, zamítl žalobu s návrhem na určení, že pozemek blíže specifikovaný ve výroku I. rozsudku soudu prvního stupně byl ke dni přechodu na stát vyvlastněním dne 24.1.1966 pozemkem stavebním. Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 20.9.2007, 22 Co 264/2007-109, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.


Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 8.2.2008 dovolání (č.l. 112). Soud prvního stupně usnesením ze dne 20.2.2008, č. j. 9 C 22/2005-116, vyzval dovolatelku, aby si pro podání dovolání v dané věci ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.9.2007, č.j. 22 Co 264/2007-109. Zároveň poučil dovolatelku, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolatelce doručeno dne 3.3.2008. Do dne rozhodnutí dovolacího soudu dovolatelka výzvě soudu nevyhověla.


Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo § 21a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o. s. ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o. s. ř.), o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání odstranil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o. s. ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o. s. ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř.


V této věci uplatnila dovolatelka své podání označené jako dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž doložila, že by sama byla osobou s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 209 o. s. ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o. s. ř. a § 43 odst. 1 o. s. ř., poskytl dovolatelce formou svého usnesení ze dne 20.2.2008, č. j. 9 C 22/2005-116, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady spočívající mimo jiné v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem a stanovil v tomto směru dovolatelce přiměřenou lhůtu 7 dnů k nápravě tohoto nedostatku. Dovolatelce se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného zastavení dovolacího řízení v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolatelce řádně doručeno dne 3.3.2008. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranila.

Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o. s. ř. za použití ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., aniž mohl zkoumat meritorně obsah podaného dovolání.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o. s. ř. za použití § 224 odst. 1 o. s. ř., § 151 o. s. ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Dovolatelka nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovanému v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. března 2009


JUDr. Josef Rakovský, v. r.


předseda senátu