28 Cdo 2796/2010
Datum rozhodnutí: 19.08.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 2796/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce I. S. , proti žalované České republice Ministerstvu financí , se sídlem v Praze 1, Letenská 15/525, o určení práva a zaplacení 60.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 28 C 39/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2009, č. j. 64 Co 113/2009-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í

Žalobce podal k Nejvyššímu soudu České republiky dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 1. 2009, č. j. 28 C 39/2008-9 (ve znění opravného usnesení ze dne 2. 2. 2009, č.j. 28 C 39/2008-18), jímž bylo pro překážku litispendence řízení zastaveno (§ 83 a 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ).

Je-li dovolatelem jako je tomu i posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).

Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením z 2. listopadu 2009, č. j. 28 C 39/2008-38, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno; usnesení bylo žalobci doručeno dne 28. 4. 2010.

Doručené výzvě žalobce nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. srpna 2010

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.
předseda senátu