28 Cdo 2784/2012
Datum rozhodnutí: 12.02.2013
Dotčené předpisy: § 107 odst. 1, odst. 2E předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 2784/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Zdeňka Sajdla, v právní věci a) Ing. Bc. A. S., a b) Ing. K. F., obou jako právních nástupců původního žalobce JUDr. T. S., zemřelého, zastoupeného JUDr. Pavlem Tumou, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 16, proti žalovaným 1) Městské části Praha 1 , se sídlem Praha 1, Nové město, Vodičkova 18, zastoupené JUDr. Renatou Scholzovou, advokátkou se sídlem Blanická 28, 120 00 Praha 2, a 2) Bytovému podniku Praha 1, státnímu podniku v likvidaci , se sídlem Jindřišská 5/901, 110 00 Praha 1, zastoupenému JUDr. Tomášem Holasem, advokátem se sídlem Pařížská 28, Praha 1, o zaplacení 899.877,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 60/2008, o dovolání původního žalobce JUDr. T. S., zastoupeného JUDr. Pavlem Tumou, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 16, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2009, č. j. 20 Cdo 341/2009-152, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.
O d ů v o d n ě n í:
Ve shora označené právní věci podal tehdejší žalobce JUDr. T. S. dne 24. 5. 2010 dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2009, č.j. 20 Cdo 341/2009-152.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 12. 20911, č.j.37 D 194/2011-179, že JUDr. T. A. S. zemřel, bez zanechání závěti, přičemž jako dědicové ze zákona v první dědické skupině nastoupili pozůstalá manžela Ing. Bc.A. S. a pozůstalá dcera Ing. K. F. Dědicové dědictví neodmítli, byli způsobilí dědit a o vypořádání dědictví uzavřeli dohodu, kterou soud schválil, neboť neodporuje zákonu ani dobrým mravům.

Z prohlášení obou výše uvedených dědiček ze dne založeného jako příloha ve spise 22 C 60/2008 Obvodního soudu pro Prahu 1, zjistil dále dovolací soud, že tyto dědičky nemají zájem pokračovat v dovolacím řízení a navrhují, aby s ohledem na úmrtí dovolatele bylo řízení zastaveno.

Podle § 243c odst. 1 o.s.ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a 95 až 99 a § 107a však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.

Podle § 107 odst. 1 věty první o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat.

Podle § 107odst. 2 o.s.ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

Dovolací soud přihlédl ke znění citovaných ustanovení a k obsahu soudem schválené dohody dědiček o vypořádání nabytého dědictví, přičemž zjistil, že předmětem dědictví nebyla pohledávka, která byla předmětem řízení v této věci. Vzal do úvahy postoj obou dědiček, jak je shora uvedeno, když nikoho nelze nutit v pokračování v zahájeném sporu bez jeho souhlasu, dále okolnost, že předmětem tohoto řízení není žádné pravomocně přiznané právo plynoucí ze závazkového vztahu nebo právo věcné. Dospěl proto k závěru, že nejsou dány podmínky pro pokračování v dovolacím řízení. Za použití ustanovení § 107 odst. 1 věty první o.s.ř. přistoupil proto k zastavení řízení o dovolání účastníka, který ztratil po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno.

O nákladech řízení o dovolání bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. února 2013

JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.
předseda senátu