28 Cdo 2719/2008
Datum rozhodnutí: 21.07.2009
Dotčené předpisy:





28 Cdo 2719/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce P. f. Č. r., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) JUDr. M. Č., zastoupenému advokátem, a 2) A., a. s., o určení neplatnosti smlouvy o převodu pozemku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 8 C 377/2005, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2008, č. j. 28 Co 430/2007-103, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):


Dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9.1.2008, č. j. 28 Co 430/2007-103, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30.5.2007, č.j. 8 C 377/2005-74 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11.6.2007, sp. zn. 28 Cdo 3042/2006 a v usnesení ze dne 21. 2. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3939/2007, ze dne 1.7.2008, sp. zn. 28 Cdo 547/2008 a ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1598/2008) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam.


Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného 1) - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.


Při rozhodování o nákladech řízení vzal dovolací soud v úvahu, že celou situaci spojenou s nutností domáhat se soudního rozhodnutí o určení neplatnosti smlouvy o převodu pozemku vyvolal sám žalobce tím, že nedbal zákonného ustanovení o závazném postupu při převodu náhradních pozemků. Náhradu nákladů, na niž by podle výsledku dovolacího řízení měl nárok, mu proto z důvodu zvláštního zřetele hodných nepřiznal (§ 253b odst. 5, § 224 odst. 1, § 150 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. července 2009


JUDr. Josef R a k o v s k ý,v. r. předseda senátu