28 Cdo 2688/2006
Datum rozhodnutí: 12.12.2006
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2688/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce L. B., zastoupeného J. P., jako obecným zmocněncem, za účasti 1/ České republiky Ministerstva obrany se sídlem v Praze 6, Tychonova 1, zastoupeného Vojenským úřadem pro právní zastupování, a 2/ P. f. Č. r., o žalobě na obnovení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp.zn. 8 C 201/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21.11.2005, čj. 33 Co 24/2005-158, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný u účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V řízení podle páté části občanského soudního řádu (o.s.ř.) se žalobce domáhal, aby bylo vyhověno jeho návrhu, uplatněnému u pozemkového řadu podle § 9 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, o němž pozemkový úřad rozhodl zamítavě.


Okresní soud v Příbrami rozsudkem ze dne 24.5.2005, čj. 8 C 201/2003-129, žalobu zamítl, protože neshledal, že by žalobci vznikl nárok na vydání nemovitostí podle § 6 odst. 1 uvedeného zákona. Krajský soud v Praze jeho rozsudek v odvolacím řízení potvrdil rozsudkem uvedeným v záhlaví tohoto usnesení.


Žalobce, zastoupen obecným zmocněncem, podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, v němž brojil proti skutkovým i právním závěrům odvolacího soudu. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 4.4.2006 jej soud prvního stupně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta s tím, že pokud do 15 dnů nebude soudu doručena písemná plná moc advokáta, bude řízení zastaveno pro nedostatek podmínky řízení. Nato zmocněnec žalobce podal jeho jménem žádost o ustanovení advokáta ex offo a připojil, že pokud jeho žádosti soud nevyhoví, zůstane J. P. jeho zástupcem i nadále. Této jeho žádosti soud prvního stupně nevyhověl; proti jeho rozhodnutí, doručenému žalobci 19.5.2006, podal žalobce odvolání, sepsané obecným zmocněncem. Odvolací soud pak rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil, když ani on podmínky pro přidělení advokáta soudem neshledal. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo doručeno žalobci 28.8.2006 a jeho zmocněnci 30.8.2006. Ani v následné patnáctidenní lhůtě žalobce soudu neoznámil zvolení advokáta pro toto řízení.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel fyzická osoba zastoupen v tomto řízení advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání, a dovolání musí být advokátem sepsáno. Povinné zastoupení advokátem je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, týkající se dovolatele. Pokus soudu o odstranění tohoto nedostatku zůstal bezvýsledný a nedostatek podmínky dovolacího řízení tak zůstal neodstraněn. Za tohoto stavu dovolacímu soudu nezbylo, než dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavit, aniž by se dovoláním mohl dále zabývat.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, ostatním účastníkům však v souvislosti s tímto stadiem řízení náklady nevznikly. Soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 146 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. prosince 2006


JUDr. Josef Rakovský, v. r.


předseda senátu