28 Cdo 2670/2006
Datum rozhodnutí: 12.12.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.





28 Cdo 2670/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobkyně H. H., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. f. Č. r., o určení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu pozemků, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 19 C 267/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5.6.2006, č.j. 18 Co 216/2006-37, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které písemným podáním ze dne 2.11.2006, došlým Nejvyššímu soudu ČR dne 8.11.2006, vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé o.s.ř.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. za použití § 243c odst. 1 o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. prosince 2006


JUDr. Josef Rakovský, v. r.


předseda senátu