28 Cdo 2610/2011
Datum rozhodnutí: 07.09.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 2610/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause, v právní ve věci žalobkyně M. M., bytem Ž., správkyni konkursní podstaty úpadce J. Š., Ch., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 4,733.333 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 13/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. března 2011, č. j. 18 Co 59/2011 - 224, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í : Žalobkyně podala dovolání proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. listopadu 2010, č. j. 20 C 13/2004-201, jímž byla zamítnuta žaloba na uložení povinnosti žalované zaplatit žalobkyni částku ve výši 4,733.333 Kč spolu se 7,5 % úrokem z prodlení z částky 4,733.333 Kč od 7. 12. 2001 do zaplacení.
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].
Při podání dovolání nebyla žalobkyně zákonem stanoveným způsobem zastoupena
a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.
Poté, co Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 9. 5. 2011, č. j. 20 C 13/2004-231, zamítl žádost žalobkyně ze dne 4. 5. 2011, aby jí byl ustanoven advokát pro dovolací řízení, ji usnesením ze dne 9. 6. 2011, č. j. 20 C 13/2004-242, vyzval, aby si pro podání dovolání v dané věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o tom, že nebude-li do 5 dnů ode dne doručení usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 15. června 2011.
Doručené výzvě žalobkyně nevyhověla.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalované,
která by jinak měla na náhradu nákladů tohoto řízení zásadně právo, v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. září 2011
JUDr. Josef Rakovský předseda senátu