28 Cdo 2572/2006
Datum rozhodnutí: 12.12.2006
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2572/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Františka Ištvánka, v právní věci žalobce N. p. ú., zastoupeného advokátem, proti žalovanému C. S., zastoupenému advokátkou, o 44.425,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 8 C 152/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.3.2006, č. j. 10 Co 178/2006-116, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný podal prostřednictvím advokátky v zákonné lhůtě dovolání proti výše označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 24.1.2006, č.j. 8 C 152/2002-109, o odmítnutí odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 17.12.2003, sp. zn. 8 C 152/2002, a to pro opožděnost.


Vyjádření k dovolání nebylo podáno.


Dovolání není přípustné.


V úvahu přicházející § 239 o.s.ř. o přípustnosti dovolání proti nemeritorním rozhodnutím ve svém odst. 3 výslovně připouští dovolání jen proti takovému potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, kterým byla odmítnuta žaloba (návrh).


Nejvyšší soud v usnesení ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, publikovaném pod č. 41/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jasně vyložil, že proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost, není dovolání přípustné.


Dovolání žalovaného proto bylo podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítnuto.


Žalobci nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 12. prosince 2006


JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.


předseda senátu