28 Cdo 2540/2006
Datum rozhodnutí: 21.02.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2540/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce města O., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému P. G., zastoupenému advokátem, o návrhu žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 5 C 154/2004, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 8. 2005, č. j. 59 Co 264/2005-99, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Od ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně usnesením výše označeným potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 7. 4. 2005, č. j. 5 C 154/2004-76, kterým byl zamítnut návrh žalovaného na povolení obnovy řízení (podaný dne 2. 6. 2004) ve věci, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 5 C 28/96 a pravomocně skončené rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 22. 4. 1999, č. j. 13 Co 97/98-75, který nabyl právní moc dne 19. 9. 1999. Žalovaný byl zavázán zaplatit žalobci náklady odvolacího řízení ve výši 4.650,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám jeho právní zástupkyně.


Proti usnesení odvolacího soudu podal nejprve žalovaný sám dovolání; toto dovolání bylo posléze doplněno podáním ustanoveného advokáta. Žalovaný brojil proti údajnému podvodu vůči své osobě ze strany Městského úřadu v Otrokovicích; advokát doplnil, že ze strany téhož úřadu nebylo respektováno právo žalovaného na informace (nebýt neúplné či nepravdivé informace, nebyl by žalovaný koupil prodejní stánek). Dovolatel žádal, aby Nejvyšší soud zrušil obě rozhodnutí nižších instancí a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Žalobce se k dovolání nevyjádřil.


Dovolání není přípustné.


Jak řízení ve věci samé, tak i řízení o návrhu na obnovu řízení probíhalo před nižšími instancemi podle občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) ve znění účinném před datem 1. 1. 2001; tedy předtím, než nabyl účinnosti zákon č. 30/2000 Sb., jímž se mění a doplňuje občanský soudní řád (viz bod 16, hlava I části dvanácté - Přechodných a závěrečných ustanovení zákona č. 30/2000 Sb.).


Pak se ovšem musí i toto dovolací řízení vést po procesní stránce podle toho znění o. s. ř., jež bylo účinné před datem 1. 1. 2001 (viz bod 17 výše citovaných ustanovení).


Úprava dovolání však před 1. 1. 2001 nepřipouští dovolání ve věci návrhu na obnovu řízení. Ve vztahu k usnesení (obecně) je dovolání přípustné pouze proti měnícímu, nikoli proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu (§ 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.). Z tehdejšího § 239 přípustnost dovolání v této věci nevyplývá (nejde o rozhodnutí ve věci samé, viz též Rc 61/98 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).


Vady vyjmenované v § 237 odst. 1 písm. a) až g) o. s. ř. nebyly dovoláním namítány ani nebyly zjištěny z obsahu spisu.


Dovolací soud proto dovolání žalovaného odmítl (§ 243b odst. 4 věta první, § 218 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).


Protistraně nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 21. února 2007


JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.


předseda senátu