28 Cdo 2536/2004
Datum rozhodnutí: 19.05.2005
Dotčené předpisy:
28 Cdo 2536/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce J. N., proti žalovaným 1/ V. W., 2/ E. W., oběma zastoupeným advokátem, o určení neplatnosti výpovědi, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 50/96, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2004, č. j. 20 Co 137/2004-202, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem výše označeným potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. 8. 2003, č. j. 30 C 50/96-178, kterým byla zamítnuta žaloba na určení neplatnosti výpovědi, dané žalovanými žalobci z nájmu nebytových prostor (v domě v P.) dne 26. 6. 1996. Žalobce byl zavázán k náhradě nákladů řízení protistrany i státu, jak postupně vznikly před oběma instancemi.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce ve lhůtě, dne 27. 7. 2004, ručně psané dovolání.

Soud prvního stupně poté řádně doručeným usnesením ze dne 14. 9. 2004 žalobce poučil jak o povinnosti zvolit si zástupce z řad advokátů, tak i o povinnosti doplnit dovolání o zákonné náležitosti. Usnesení obsahovalo poučení, že v případě přetrvávání nedostatku povinného zastoupení a neodstranění vad dovolání bude dovolací řízení zastaveno resp. dovolání odmítnuto.

Žalobce však na usnesení ani ve lhůtě 30 dnů ani později nereagoval.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241 odst. 1, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Žalovaným nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 19. května 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu