28 Cdo 2519/2013
Datum rozhodnutí: 04.09.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 2519/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. a Mgr. Zdeňka Sajdla, v právní věci žalobce Ing. L. M. , bytem v B., proti žalované MUDr. H. M. , bytem v B., zastoupené JUDr. Růženou Valdhansovou, advokátem se sídlem v Brně, Jaselská 17, o návrhu na obnovu řízení, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 C 47/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2012, č. j. 16 Co 295/2012-56, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Krajského soudu v Brně shora označeným bylo ve výroku I. potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 2. 1. 2012, č. j. 29 C 47/2009-45, kterým byl zamítnut návrh na obnovu řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 C 47/2009. Odvolacím soudem bylo dále rozhodnuto, že žalobce je povinen nahradit žalované na nákladech odvolacího řízení částku 4.560,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právní zástupkyně žalované.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem , jak ukládá ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř.
Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. platí, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Jelikož při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 22. 4. 2013, č. j. 29 C 47/2009-72, doručeným mu dne 26. 4. 2013, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení ke zvolení právního zástupce z řad advokátů ovšem nedošlo.
Vzhledem k tomu, že žalobce v posuzované věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, které je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobce zavinil, že řízení muselo být zastaveno, a žalované podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 4. září 2013

JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu