28 Cdo 2480/2011
Datum rozhodnutí: 06.03.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.
28 Cdo 2480/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně pewag s.r.o. , IČ 27482821, se sídlem ve Vamberku, Smetanovo nábřeží 172, zastoupené JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem v Brně, Poštovská 8c, proti žalovanému J. M. , o zaplacení částky 230.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 7 C 31/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. ledna 2011, č. j. 24 Co 421/2010-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Žalovaný podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým tento soud změnil rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20. 5. 2010, č. j. 7 C 31/2009-102, jímž byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení částky 230.000,- Kč, tak, že žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobkyni žalovanou částku, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (viz § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 o. s. ř.).
Při podání dovolání nebyl žalovaný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 13. 5. 2011, č. j. 7 C 31/2009-135, byl dovolatel vyzván k odstranění nedostatku dovolání spočívajícího v nesplnění podmínky advokátního zastoupení. K tomu mu byla stanovena lhůta patnácti dnů. Současně byl dovolatel poučen, že v případě, že výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.
Doručené výzvě žalovaný nevyhověl.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, v tomto řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. března 2012


JUDr. Jan E l i á š, Ph.D.
předseda senátu