28 Cdo 2474/2009
Datum rozhodnutí: 15.07.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2474/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce T. P., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti žalovanotným 1) V. R., a 2) J. R., zastoupeným advokátem, o zaplacení částky 3.378.750,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 15 C 165/2004, o dovolání všech účastníků proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 30. 10. 2008, č. j. 22 Co 348/2008-446, takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Proti v záhlaví uvedenému rozsudku odvolacího soudu podali všichni účastníci dovolání, která vzali po vzájemné dohodě zpět, a to žalobce podáním ze dne 30. 6. 2009, došlým Nejvyššímu soudu dne 7. 7. 2009 a žalovaní podáním ze dne 30. 6. 2009, došlým Nejvyššímu soudu dne 2. 7. 2009. Účastníci ve svých podáních shodně uvedli, že náhradu nákladů řízení nepožadují.


Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že účastníci se nároku na náhradu nákladů řízení vzdali.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 15. července 2009


JUDr. Iva B r o ž o v á


předsedkyně senátu