28 Cdo 2460/2009
Datum rozhodnutí: 02.12.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2460/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Josefa Rakovského


v právní věci žalobce J.M.B. d., zastoupeného advokátem, proti žalované ČR Ú. pro z. s. ve v. m., o zaplacení částky 50.244,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 55/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2008, č. j. 55 Co 515/2007-79, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5.073,- Kč k rukám advokáta do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 27. srpna 2007, č. j. 19 C 55/2007-62, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 50.244,- Kč s příslušenstvím ve stanovené lhůtě (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky (výrok II.).


K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. února 2008,


č. j. 55 Co 515/2007-79, citovaný rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. o věci samé potvrdil, ve výroku II. změnil výši nákladů řízení, jinak jej potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi účastníky (výrok II.).


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání datované dnem


26. 5. 2008, které vzala podáním ze dne 7. 10. 2009 v celém rozsahu zpět.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. a zavázal žalovanou, která z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, k náhradě nákladů tohoto řízení, které žalobci vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 3.963,- Kč podle § 3 odst. 1 bodu 4., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, věty první, vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a režijního paušálu ve výši 300,- Kč podle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obojí navýšené o DPH podle ust. § 137 odst. 3 o. s. ř., celkem tedy 5.073,- Kč.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. prosince 2009


JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.


předseda senátu