28 Cdo 236/2001
Datum rozhodnutí: 27.02.2001
Dotčené předpisy:
28 Cdo 236/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl o dovolání V. P., podaném proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 11.1.1996, sp.zn. 12 Co 702/95 (v právní věci žalobce V. P. proti žalovanému Š. P., a.s., závod K., zast. advokátkou o vydání nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp.zn. 5 C 389/93), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 11. ledna 1996 pod čj. l2 Co 702/95-53 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 18. září 1995 pod čj. 5 C 389/93-41, jímž byl zamítnut návrh, aby žalovanému bylo uloženo vydat žalobci nemovitost pod parc. č. 319/2 v kat. území K. o výměře 343 m2 a to z důvodu restituce majetku po rodičích. Krajský soud, který neshledal, že žalobce je oprávněnou osobou, současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Stejnopis písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu byl žalobci doručen dne 21. února 1996, rozsudek po doručení stejnopisu právní zástupkyni žalovaného nabyl právní moci dne 1. března 1996. Proti rozsudku podal dovolání žalobce a to podáním adresovaným Vrchnímu soudu v Praze, které svěřil poště k přepravě podle otisku poštovního razítka dne 30. června 2000 (vlastní podání je též označeno datem 30.6.2000). Přes poučení ze strany soudu o tom, že lhůta k podání dovolání je jeden měsíc od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, žalobce na svém dovolání setrval.

Protože dovolání bylo podáno proti rozhodnutí odvolacího soudu vydanému přede dnem účinností zákona č. 30/2000 Sb., dovolací soud věc posoudil podle ustanovení dosavadních předpisů na základě bodu 17 přechodných ustanovení k zákonu č. 30/2000 Sb.

Podle § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.") účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu.

V předmětné věci však dovolatel své dovolání podal až po uplynutí této lhůty, jejíž zmeškání podle § 240 odst. 2 věta první o.s.ř. nelze prominout. Vzhledem k tomu nebylo možné dovolání věcně projednat a nezbylo, než ho podle l§ 243b odst. 4 o.s.ř. odmítnout a to s poukazem na ustanovení § 218 odst. 1 písm. a/ o.s.ř., které platí obdobně i pro řízení u dovolacího soudu.

Současně bylo podle ustanovení § 243b odst. 4 o.s.ř. s poukazem na ustanovení § 224 odst. 1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř., a § 142 odst. 1 o.s.ř. za situace, kdy žalobce neměl v řízení úspěch také rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. února 2001

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu