28 Cdo 2351/2011
Datum rozhodnutí: 10.08.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 2351/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce J. P., v dovolacím řízení právně nezastoupeného, proti žalovanému Magistrátu města Kladna , se sídlem v Kladně, Náměstí Starosty Pavla 44, zastoupenému JUDr. Jiřím Linke, advokátem v Praze 1, Vodičkova 41, o nejasném návrhu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 18 Nc 7708/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2011, č. j. 25 Co 532/2010-57, takto:
I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Krajského soudu v Praze shora označeným bylo ve výroku I. potvrzeno usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 6. 9. 2010, č. j. 18 Nc 7708/2008-42, kterým bylo ve výroku I. pro neodstraněné vady odmítnuto podání žalobce, doručené soudu dne 14. 11. 2008 a označené jako žaloba o ochraně práva a osobnosti dle občanského soudního řádu , ve znění podání ze dne 28. 1. 2009. Odvolacím soudem bylo dále rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, a to tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež postrádalo relevantní zákonem stanovené náležitosti podání, a to jak v rovině obecné (§ 42 odst. 4 o. s. ř.), tak v rovině speciální, tj. pokud jde o samotný charakter dovolání jako takového (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Při podání dovolání navíc nebyl zastoupen advokátem či notářem , jak ukládá ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. platí, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 17. 5. 2011, č. j. 18 Nc 7708/2008-65, doručeným mu dne 24. 5. 2011, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení ke zvolení právního zástupce ovšem nedošlo.

Vzhledem k tomu, že žalobce v posuzované věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, který je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobce zavinil, že řízení muselo být zastaveno, a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 10. srpna 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu