28 Cdo 2331/2012
Datum rozhodnutí: 18.09.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.
28 Cdo 2331/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce D. D. , bytem v Č. T., proti žalované České republice Okresnímu soudu v Bruntále-pobočka v Krnově , se sídlem v Krnově, Revoluční 965/60, o zaplacení částek 15.000,- Kč a 165.000,- Kč , vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 6 C 318/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. května 2011, č. j. 8 Co 181/2011-156, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl odvolání žalobce proti výrokům I a III usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 28. března 2011, č. j. 6 C 318/2007-143, jimiž tento soud nevyhověl žádosti žalobcova zástupce o prodloužení lhůty k doplnění návrhu na zahájení řízení ze dne 27. 9. 2006 (výrok I) a rozhodl o výši odměny a náhrady hotových výdajů ustanoveného zástupce žalobce (výrok III). Ve výrocích II a V, jimiž soud prvního stupně odmítl žalobcův návrh na zahájení řízení a uložil žalobci povinnost nahradit České republice Okresnímu soudu v Opavě náklady řízení v částce 22.276,- Kč, odvolací soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].
Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.
Poté co Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 9. listopadu 2011, č. j. 6 C 318/2007-175, nevyhověl žádosti žalobce, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, jej usnesením ze dne 29. června 2012, č. j. 6 C 318/2007-185, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zvolil pro podání dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o tom, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 3. července 2012.
Doručené výzvě žalobce nevyhověl.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2012

Mgr. Petr K r a u s
předseda senátu