28 Cdo 2330/2014
Datum rozhodnutí: 15.07.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.28 Cdo 2330/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobce V. H. , zastoupeného Mgr. Ing. Svatavou Horákovou, advokátkou se sídlem v Moravské Ostravě, Porážková 1420/20, proti žalovanému doc. Ing. J. V., CSc. , o zaplacení částky 1.300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 124 C 67/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. října 2013, č. j. 8 Co 847/2013-38, takto:
Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým tento soud změnil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. září 2013, č. j. 124 C 67/2012-19, tak, že žalobci přiznal osvobození od soudních poplatků ve výši 50%, podal žalobce dovolání.
Nejvyšší soud odmítl podané dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , neboť dovolání nemá náležitosti vyžadované § 241a odst. 2 o. s. ř., jelikož v něm není řádně vymezen ani důvod dovolání, jak to předpokládá § 241a odst. 3 o. s. ř., ani to, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2013, sp. zn. 29 NSČR 51/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek ). Tyto vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyly dovolatelem odstraněny (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.).
Pro úplnost sluší se ještě uvést, že žalobcovo dovolání založené zde toliko na kritice správnosti skutkových zjištění soudů nižších stupňů o majetkových poměrech žalobce a jeho manželky nemůže obstát i proto, že jediným způsobilým odvolacím důvodem (v režimu dovolacího řízení podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013) může být jedině nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem (srov. § 241a odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnou soudy nižších stupňů v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1, část věty před středníkem; § 224 odst. 1 a § 243c odst. 3 věty první o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. července 2014
Mgr. Petr Kraus
předseda senátu