28 Cdo 2263/2011
Datum rozhodnutí: 04.08.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 2263/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce P. P., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 2. 000.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 91/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2010, č. j. 55 Co 322/2009-57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11.května 2009, č. j. 26 C 91/2008-26, jímž byla podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuta žaloba ze dne 24.5.2008, došlá soudu dne 29.5.2008, a to o ohledem na skutečnost, že podání žalobce nesplňovalo zákonem předepsané náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení podle § 79 odst. 1,2 o.s.ř.
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].
Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 23.3.2010, č. j. 26 C 91/2008 - 65, vyzval žalobce, aby si zvolil pro podání dovolání v dané věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.1.2010, č.j. 55 Co 322/2009-57. Současně jej poučil o tom, že nebude - li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 9.4.2010.
Doručené výzvě žalobce nevyhověl.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů tohoto řízení zásadně právo, v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne dne 4. srpna 2011

JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu