28 Cdo 2248/2006
Datum rozhodnutí: 12.12.2006
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2248/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Františka Ištvánka, v právní věci žalobkyně H. G., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. f. ČR, o určení vlastnictví a vydání nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 20 C 63/2000, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 31.3.2005, č. j. 30 Co 714/2004-83, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně podala prostřednictvím advokáta v zákonné lhůtě dovolání proti výše označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 24.11.2004, č.j. 20 C 63/2000-77, o zamítnutí žádosti o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání do rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 25.5.2004, č.j. 20 C 63/2000-51.


Vyjádření k dovolání nebylo podáno.


Dovolání není přípustné.


Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. O žádný z případů v těchto ustanoveních zmíněných však v souzené věci nejde.


Přípustnost dovolání není dána podle § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť napadené rozhodnutí není usnesením ve věci samé.


Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. přípustnost dovolání též nezakládají, protože usnesení o zamítnutí žádosti o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání, blíže specifikovaného ve výše uvedeném usnesení soudu prvního stupně, v jejich taxativních výčtech uvedeno není.


Z uvedeného vyplývá závěr, že přípustnost dovolání nelze dovodit z žádného ustanovení o.s.ř. ve znění účinném od 1. 1. 2001. Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. dovolání odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovanému v souvislosti s podaným dovoláním žádné náklady řízení zřejmě nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. prosince 2006


JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.


předseda senátu