28 Cdo 2237/2002
Datum rozhodnutí: 15.01.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 2237/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání B. V., zastoupeného advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 14.6.2002, sp. zn. 11 Co 13/2002, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 7 C 45/2000 (žalobce M. N., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému B. V., zastoupenému advokátem, o vydání nemovitostí), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

O žalobě žalobce, podané u soudu 6.12.1996, bylo v dalším průběhu řízení po vydání rozsudku Nejvyššího soudu z 22.2.2000, 28 Cdo 1651/99 (jímž byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Plzni z 2.3.1999, sp. zn. 11 Co 614/98, i rozsudek Okresního soudu v Klatovech z 19.6.1998, čj. 7 C 244/96-71), rozhodnuto Okresním soudem v Klatovech rozsudkem z 31.10.2001, čj. 7 C 45/2000-209. Tímto rozsudkem bylo žalovanému uloženo zejména vydat žalobci do 3 dnů od právní moci rozsudku pozemky parc. č. 38/1 a parc. č. 36/2 v katastrálním území J., zapsané na listu vlastnictví č. 196 u Katastrálního úřadu K., pracoviště S. Tento rozsudek soudu prvního stupně byl v celém rozsahu potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze 14.6.2002, sp. zn. 11 Co 13/2002; bylo také rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu, doručenému žalovanému 9.8.2002, podal žalovaný (zastoupený advokátem) dne 9.10.2002 dovolání u Okresního soudu v Klatovech.

Toto dovolání bylo vzato zpět podáním žalovaného (zastoupeného advokátem) ze dne 22.10.2002.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věta druhá, občanského soudního řádu, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Proto i v daném případě dovolací soud přikročil k zastavení řízení o dovolání žalovaného, které bylo podáno bez omezení, tedy v celém rozsahu.

Dovolací soud neshledal důvody k přiznání náhrady nákladů řízení o dovolání žádnému z účastníků řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustné opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 15. ledna 2004

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v.r.

předseda senátu