28 Cdo 2234/2006
Datum rozhodnutí: 12.12.2006
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2234/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Františka Ištvánka, v právní věci žalobkyně H. G., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. f. ČR, o určení vlastnictví a vydání nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 20 C 63/2000, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 10.11.2005, č. j. 35 Co 741/2005-93, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně podala prostřednictvím advokáta v zákonné lhůtě dovolání proti výše označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 3.9.2004, č.j. 20 C 63/2000-61, o odmítnutí odvolání žalobkyně pro opožděnost.


Vyjádření k dovolání nebylo podáno.


Dovolání není přípustné.


V úvahu přicházející § 239 o. s. ř. o přípustnosti dovolání proti nemeritorním rozhodnutím ve svém odst. 3 výslovně připouští dovolání jen proti takovému potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, kterým byla odmítnuta žaloba (návrh).


Nejvyšší soud v usnesení ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, publikovaném pod č. 41/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jasně vyložil, že proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost, není dovolání přípustné.


Dovolání žalobkyně proto bylo podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 1 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. a § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně neměla v dovolacím řízení úspěch a žalovanému v souvislosti s podaným dovoláním žádné náklady zřejmě nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 12. prosince 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.


předseda senátu