28 Cdo 219/2011
Datum rozhodnutí: 22.03.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
28 Cdo 219/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause o dovoláních: I. H. P., zastoupené JUDr. Danielem Honzíkem, advokátem, 120 00 Praha 2, Londýnská 674/55, a II. Ing. V. B., a III. Ing. J. A., zastoupených JUDr. Petrem Tomancem, advokátem, 110 00 Praha 1, Jungmannova 12, proti rozsudku Městského soudu v Praze z 23. 9. 2010, sp. zn. 24 Co 122/2010, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 7 C 9/2007 (žalobců: a/ Hlavního města Prahy , Praha 1, Mariánské náměstí č. 2, zastoupeného JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem, 110 00 Praha 1, Tišnov 1/1059, b/ Ing. V. B. , zastoupeného JUDr. Petrem Tomancem, advokátem, c/ M. L. , zastoupené rovněž JUDr. Petrem Tomancem, advokátem, d/ Ing. J. A. , zastoupeného také JUDr. Petrem Tomancem, advokátem, a e/ Pharm.Dr. L. P. , zastoupené rovněž JUDr. Petrem Tomancem, advokátem, a dalších účastníků řízení: 1. H. P. , zastoupené JUDr. Danielem Honzíkem, advokátem, 2. Státního statku hlavního města Prahy v likvidaci , IČ: 0000 6402, Praha 5, Holečkova 8, zastoupeného Mgr. Renatou Zemanovou, advokátkou, 100 00 Praha 10, Turnovského 2/497, a 3. Pozemkového fondu ČR , 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, o určení vlastnictví posle zákona o půdě), takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. března 2011, č. j. 28 Cdo 219/2011-248, opravuje se tak, že namísto nesprávného příjmení advokáta zastupujícího žalobce sub b/, c/, d/, a e/ v původním znění Tomanem se správně uvádí Tomancem .

O d ů v o d n ě n í:
V písemném vyhotovení shora uvedeného rozsudku byl právní zástupce výše uvedených žalobců označen jako JUDr. Petr Toman, ač podle obsahu plné moci založené ve spise jde správně o JUDr. Petra Tomance .

Nejvyšší soud za použití ustanovení § 164 o.s.ř., které je použitelné i pro dovolací řízení (§ 243c odst. 1 o.s.ř.) napravil tuto chybu v psaní jako zřejmou nesprávnost.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2011
JUDr. Josef Rakovský, v. r.
předseda senátu