28 Cdo 2172/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 2172/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně J. H., o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. Nc 1757/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2005, č. j. 28 Co 114/2005-30, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Praze výše označeným bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 12. 1. 2005, č. j. Nc 1757/2004-21, kterým byla žaloba podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ), pro neodstraněné vady žaloby přes výzvy soudu, odmítnuta.

roti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně ve lhůtě dovolání (byť je podání označeno jako odvolání ).

Ve věci poté konal soud prvního stupně, který vyzval žalobkyni usnesením ze dne 21. 6. 2005, aby ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení zmocnila ke svému zastoupení advokáta podle § 241 odst. 1 o. s. ř. Prvostupňový soud neopomenul poučit žalobkyni, že důsledkem nesplnění tohoto pokynu bude zastavení dovolacího řízení.

Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 24. 6. 2005 do vlastních rukou, ze spisu však není patrna jakákoli její reakce.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241 odst. 1, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Žalobkyni nebylo důvodu přiznat případné náklady řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu