28 Cdo 2118/2007
Datum rozhodnutí: 02.10.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2118/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Josefa Rakovského, ve věci žalobce V. M., proti žalované obci H., zastoupené advokátkou, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 10 C 76/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. prosince 2006, č. j. 35 Co 1113/2006-163, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví specifikovaném usnesení odmítl odvolání žalobce proti rozsudku soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba na určení vlastnického práva žalobce k nemovitostem blíže charakterizovaným v napadeném usnesení. Důvodem odmítnutí odvolání byla jeho opožděnost.


Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, v němž specifikoval důvody svého nesouhlasu s rozhodnutím soudu prvního stupně. Usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 11. 4. 2007, č. j. 10 C 76/2006-170, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň byl poučen, že nevyhoví-li této výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce poté dále doplňoval své dovolání, ovšem nedostatek povinného právního zastoupení nebyl z jeho strany napraven.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř.) zjistil, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není řádně zastoupena.


Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Soud prvního stupně přitom dovolatele poučil, že musí být v dovolacím řízení řádně zastoupen a vyzval ho shora citovaným usnesením, aby nedostatek v povinném právním zastoupení ve stanovené lhůtě odstranil. Dovolatel však na tuto výzvu reagoval jen vyjádřením (č.l. 179), podle něhož podal dne 14. 4 .2007 řádné doplnění dovolání a z jeho pohledu je nerozhodné, zda dovolání podá občan nebo právník .


Protože tedy dovolatel není právně zastoupen, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 3 o. s. ř. Dovolatel, ohledně jehož dovolání bylo dovolací řízení zastaveno, nemá na náhradu nákladů řízení právo a žalované zřejmě v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. října 2007


JUDr. František I š t v á n e k , v. r.


předseda senátu