28 Cdo 2112/2011
Datum rozhodnutí: 10.08.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.


28 Cdo 2112/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně D. K., v dovolacím řízení právně nezastoupené, proti žalovaným 1) OKD, a. s., se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí 6/2020, a 2) České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Karviná, se sídlem v Karviné Novém Městě, Zakladatelská 974, o neurčité podání, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 17 Nc 209/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2010, č. j. 11 Co 417/2010-53, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Krajského soudu v Ostravě shora označeným bylo ve výroku I. potvrzeno usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 10. 6. 2010, č. j. 17 Nc 209/2010-34, kterým byla ve výroku I. pro neodstraněné vady odmítnuta žaloba ze dne 22. 4. 2010, doručená soudu dne 23. 4. 2010. Odvolacím soudem bylo dále rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, a to tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jež postrádalo relevantní zákonem stanovené náležitosti podání, a to jak v rovině obecné (§ 42 odst. 4 o. s. ř.), tak v rovině speciální, tj. pokud jde o samotný charakter dovolání jako takového (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Při podání dovolání navíc nebyla zastoupena advokátem či notářem , jak ukládá ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. platí, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož při podání dovolání nebyla žalobkyně zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 26. 11. 2010, č. j. 17 Nc 209/2010-68, doručeným jí dne 3. 12. 2010, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení (lhůta byla žalobkyni výzvou ze dne 14. 2. 2011, č. j. 17 Nc 209/2010-110, doručenou dne 16. 2. 2011, prodloužena do 1. 3. 2011) ke zvolení právního zástupce ovšem nedošlo.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně v posuzované věci i přes (opakovanou) výzvu soudu prvního stupně neodstranila nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, který je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Z dosavadního průběhu dovolacího řízení nelze identifikovat žádné náklady, které by měly být někomu k náhradě přisouzeny.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 10. srpna 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu