28 Cdo 2062/2006
Datum rozhodnutí: 14.12.2006
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2062/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Františka Ištvánka o dovolání dovolatelky I. Š., zastoupené advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 16. 11. 2004, sp. zn. 15 Co 188, 193/2002, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 4 C 85/92 (žalobkyně I. Š., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. H. P., zastoupenému advokátem, o vydání nemovitostí), takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.


O d ů v o d n ě n í :


O žalobě žalobkyně bylo posléze rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z 29. 5. 2002, čj. 4 C 86/92-215, jímž bylo uloženo žalovanému vydat žalobkyni dům čp. 38, pozemek parc. č. 67, pozemek parc. č. 259, pozemek parc. č. 260, pozemek parc. č. 99/2 a pozemek parc. č. 99/3, zapsané na listu vlastnictví č. 460 pro obec a katastrální území T. S. u Katastrálního úřadu ve Ž. n. S.


O odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z 29. 5. 2002, čj. 4 C 85/92-215 (i proti opravnému usnesení téhož soudu ze 16. 7. 2002, čj. 4 C 85/92-224) bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Brně ze 16. 11. 2004, sp. zn. 15 Co 188, 193/2002. Tímto rozsudkem soudu v Brně ze 16. 11. 2004, sp. zn. 15 Co 188, 193/2002. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně změněn tak, že žaloba žalobkyně byla zamítnuta. Bylo také rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.


Rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátu, který žalobkyni v řízení zastupoval, dne 5. 1. 2005 a dovolání ze strany žalobkyně bylo předáno na poště k doručení Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou dne 2. 3. 2005, tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu.


Podáním z 8. 11. 2006, které došlo Nejvyššímu soudu ČR, jako soudu dovolacímu, vzala žalobkyně své dovolání v plném rozsahu zpět . Na tomto podání bylo připojeno i písemné vyjádření advokáta, který žalovaného v řízení o dovolání zastupoval, že souhlasí se zpětvzetím dovolání žalobkyní a nežádá náhradu nákladů řízení .


Podle ustanovení § 243b odst. 5, věta druhá, občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení o dovolání zastaví.


Vzhledem ke zpětvzetí dovolání dovolatelkou v celém rozsahu postupoval dovolací soud i v daném případě podle ustanovení § 243b odst. 5 občanského soudního řádu a dovolací řízení zastavil.


Dovolatelka nebyla v řízení o dovolání úspěšná a žalovaný se náhrady nákladů řízení o dovolání svým písemným vyjádřením z 8. 11. 2006 vzdal.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 14. prosince 2006


JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.


předseda senátu