28 Cdo 2032/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2032/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského, ve věci žalobkyně Z. s., a. s., proti žalovanému B. T., o zaplacení částky 165.806,40,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, pod sp. zn. 7 C 186/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2007, č. j. 51 Co 106/2006-86, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně ustanovil žalobkyni opatrovníka Mgr. R. C., advokáta v B.


Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dovolání s tím, že i přes poučení podané odvolacím soudem, že proti jeho rozhodnutí v dané věci podat dovolání nelze, jej přesto podává, neboť je přesvědčena, že dovolání přípustné je. Není možné vnucovat opatrovníka někomu, kdo jej nepotřebuje a nechce, kdo projevil vůli opatrovníka nemít.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř.) zjistil, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není řádně zastoupena.


Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Dovolací soud dovolatelku náležitě vyzval usnesením ze dne 31. května 2007 k tomu, aby si zvolila zástupce z řad advokátů a aby jeho prostřednictvím podala do dvou týdnů od doručení tohoto usnesení dovolání doplňující, nahrazující nebo potvrzující. Dovolatelka byla taktéž řádně poučena o následcích nesplnění této výzvy. Dovolatelka této výzvě ve stanovené lhůtě nevyhověla, pouze svým přípisem ze dne 12. července 2007 Nejvyššímu soudu sdělila, že si zvolila zástupcem pro dovolací řízení JUDr. T. S., advokáta, že však nemůže garantovat, že jmenovaný advokát její volbu přijme .


Protože tedy dovolatelka není právně zastoupena, když i podle jejího tvrzení k uzavření dohody o zastupování nedošlo, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalobkyně, ohledně jejíhož dovolání bylo dovolací řízení zastaveno, nemá na náhradu nákladů řízení právo a žalovanému zřejmě v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. František I š t v á n e k


předseda senátu