28 Cdo 2026/2006
Datum rozhodnutí: 25.10.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2026/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a/ M. A., a b/ S. K., zastoupených advokátem, proti žalovanému H. s. V. B., zastoupenému advokátkou, o neplatnost usnesení valné hromady, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8 C 207/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 3. 2006, č. j. 18 Co 131/2006-130, takto:


Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2007, č. j. 28 Cdo 2026/2006-149, se opravuje tak, že žalovaný je povinen nahradit žalobcům náklady dovolacího řízení ve výši 2.303,- Kč k rukám jejich zástupce do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :

Ve druhém výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2007, č. j. 28 Cdo 2026/2006-149, nebyla zohledněna skutečnost, že advokát je plátcem daně z přidané hodnoty. K nákladům řízení náleží podle ustanovení § 137 odst. 1 a 3, § 151 odst. 2 věty druhé o. s. ř. vedle odměny za zastupování a paušální částky náhrady výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty podle sazby daně z přidané hodnoty (19 % - srov. § 47 odst. 1 písm. a/ zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tato daň představovala z přiznaných nákladů 1.935,- Kč částku (po zaokrouhlení) 368,- Kč; tedy náhrada nákladů dovolacího řízení celkem činí po přičtení daně 2.303,- Kč. Vzhledem k tomu, že ve druhém výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2007, č.j advokát JUDr. Miloslav Havlena je plátcem daně z přidané hodnoty, patří k nákladům řízení podle ustanodst. 2 věty druhéo.s.ř.


Postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. bylo výše vysvětlené pochybení napraveno.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. října 2007


JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.


předseda senátu