28 Cdo 2021/2006
Datum rozhodnutí: 04.04.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 2021/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Františka Ištvánka o dovolání dovolatele Správního bytového družstva R., zastoupeného advokátem, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 6. 12. 2005, sp. zn. 17 Co 279/2005, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 23 C 120/98 (žalobce Bytového družstva H. 1, zastoupeného advokátkou, proti žalovanému Správnímu /dříve Stavebnímu/ bytovému družstvu R., zastoupenému JUDr. Lubomírem Veletou, advokátem, o 661.874,60 Kč s příslušenstvím a o protižalobě o 1.332.000,- Kč s příslušenstvím), takto:


Řízení o dovolání se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


O žalobě žalujícího bytového družstva, podané u soudu 1. 5. 1996, bylo posléze rozhodnuto rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 z 25. 8. 2004, čj. 23 C 120/98-450. Tímto rozsudkem soudu prvního stupně byla zamítnuta žaloba uvedeného žalobce o 661.874,60 Kč s úroky z prodlení ve výši 16 % ročně od 9. 9. 1994 do zaplacení. Žalujícímu družstvu bylo uloženo zaplatit žalovanému družstvu 1.059.962,- Kč s úroky z prodlení 16 % ročně od 22. 12. 1998. Dalším výrokem téhož rozsudku byl zamítnut vzájemný návrh žalovaného družstva o zaplacení 271.384,06 Kč, a to co do požadovaných úroků z prodlení ve výši 16 % ročně za dobu od 22. 12. 1995 do 21. 12. 1998. Žalujícímu družstvu bylo uloženo nahradit žalovanému družstvu náklady řízení 160.382,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.


O odvolání žalujícího družstva proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem ze 6. 12. 2005, sp. zn. 17 Co 279/2005. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadeném zamítavém výroku ohledně žaloby co do výše 599.453,- Kč s příslušenstvím; co do částky 62.421,- Kč s příslušenstvím byl rozsudek soudu prvního stupně změněn tak, že žalovanému družstvu bylo uloženo zaplatit žalujícímu družstvu 62.421,- Kč se 16 % úrokem z prodlení z této částky od 9. 9. 1994 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. Ve vyhovujícím výroku uvedeného rozsudku ohledně protižaloby co do částky 1.059.962,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 16 % ročně od 22. 12. 1998 do zaplacení, byl rozsudek soudu prvního stupně změněn tak, že se žaloba zamítá. V zamítavém výroku ohledně částky 271.384,06 Kč a ohledně příslušenství na dobu od 22. 12. 1995 do 21. 12. 1998 zůstal rozsudek soudu prvního stupně nedotčen. Ohledně nákladů řízení bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu, doručenému dne 27. 1. 2004 advokátu, který žalované družstvo v řízení zastupoval, bylo dovolání ze strany žalovaného družstva podáno u Obvodního soudu pro Prahu 4 dne 24. 3. 2006, tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu.


Spis Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 23 C 120/98 byl dne 19. 7. 2006 předložen Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.


Podáním, doručeným Nejvyššímu soudu dne 13. 3. 2007, vzalo žalované Správní bytové družstvo R., zastoupené advokátem, své dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 6. 12. 2005, sp. zn. 17 Co 279/2005, zpět v celém rozsahu.


Podle ustanovení § 243b odst. 5 občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Podle tohoto ustanovení bylo dovolacím soudem postupováno i v daném případě a řízení o dovolání žalovaného bytového družstva bylo zastaveno.


Pro přiznání náhrady nákladů dovolacího řízení nebyly v tomto případě shledány zákonné předpoklady.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 4. dubna 2007


JUDr. Josef Rakovský, v. r.


předseda senátu