28 Cdo 2012/2013
Datum rozhodnutí: 03.09.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 2012/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobců a) J. A. , a b) D. A. , zastoupených JUDr. Jiřím Císařem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Hrnčířská 55/14, proti žalované eReality.cz s.r.o. , IČ 49905601, se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 819/43, o zaplacení částky 494.416,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 73/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2012, č. j. 72 Co 136/2012-177, takto:
Dovolací řízení se zastavuje . O d ů v o d n ě n í :
Žalovaná podala k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. 5. 2011, č. j. 19 C 73/2009-130, ve vyhovujícím výroku I., jímž byla žalobcům přisouzena částka 494.416,- Kč, a v zamítavém výroku II., jímž byla žaloba co do částky 175.072,- Kč a zbývajícího příslušenství zamítnuta (výrok I.), a zrušil jej ve výroku I. ohledně přisouzeného příslušenství a v nákladových výrocích III., IV. a V. (výrok. II.).
V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ( o. s. ř. ), ve znění účinném do 31. 12. 2012, které je podle čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, rozhodující pro dovolací přezkum.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b (o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o. s. ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o. s. ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Jelikož žalovaná nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by za ni jednala osoba mající právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. května 2013, č. j. 19 C 73/2009-194, aby si ve lhůtě patnácti dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, popřípadě, aby prokázala, že osoba, která za ni jedná, má právnické vzdělání v souladu s § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. Současně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Vzhledem k tomu, že doručené výzvě nebylo ve stanovené době vyhověno, zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do současné doby splněna, a proto Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí ve věci.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. září 2013
JUDr. Jan E l i á š, Ph.D.
předseda senátu