28 Cdo 1995/2010
Datum rozhodnutí: 11.11.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 3 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 1995/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce Plynofikace sdružení obcí Křižínkov, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, se sídlem Katov 27, Dolní Loučky, proti žalované obci Kuřimská Nová Ves , se sídlem Kuřimská Nová Ves 50, Dolní Loučky, zastoupené JUDr. Zdeňkou Tučkovou, advokátkou se sídlem Sadová 531, Velká Bíteš, o 350.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 9 C 191/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 23. 2. 2010, č. j. 54 Co 1039/2009-167, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výše uvedené právní věci rozhodoval Krajský soud v Brně, pobočka v Jihlavě, o podaném odvolání žalované proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 6. 5. 2009, č.j. 9 C 191/2008-125 (ve znění doplňujícího rozsudku). Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a ačkoli dospěl k odlišnému právnímu závěru, totiž že na závazky sdružení obcí se nepoužije úprava občanského zákoníku o spoluvlastnictví, ale úprava zájmových sdružení právnických osob obsažená v § 20f a násl. obč. zák., jiné právní posouzení věci nezvrátilo rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolací soud proto rozsudkem výše označeným rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a žalovanou zavázal k náhradě nákladů odvolacího řízení ve výši 26.940,- Kč.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání telegraficky ve lhůtě dne 15. 3. 2010 a doplnila jej podáním daným k poštovní přepravě dne 18. 3. 2010. Usnesením soudu prvního stupně z 20. 4. 2010 však byla žalovaná vyzvána, aby ve lhůtě 10 dnů doplnila dovolání podle § 241a odst. 1 o. s. ř. tak, aby z něj bylo patrné, v jakém rozsahu a z jakých důvodů podle § 241a odst. 2 o. s. ř. se toto rozhodnutí napadá, jaké případné důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání a čeho se dovolatelka domáhá (dovolací návrh). Dovolatelka byla prostřednictvím advokátky poučena, že doplnění dovolání má právní účinky jen do konce běhu dovolací lhůty a že v případě nesplnění pokynu soudu prvního stupně dovolací soud toto řízení zastaví (§ 241 odst. 3, § 242 odst. 4 o. s. ř.).

Poněvadž žalovaná ve lhůtě nedoplnila dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2010
JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu